ثبت دامنه

اولین قدم برای ایجاد یک وب سایت ثبت دامنه (Domain) است. هر دامنه از دو بخش نام و پسوند (ir, .net, .com. و …) تشکیل شده است.
شما می توانید پس از جستجو و اطمینان از آزاد بودن دامنه مورد نظر خود با تکمیل فرم زیر برای ثبت دامنه اقدام فرمایید.
انواع ثبت دامنه
محصول

asia

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان

biz

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان

co

co.ir

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان

com

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان

de

es

eu

fr

info

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان

ir

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان

me

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان

mobi

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان

net

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان

org

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان

pro

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان

tv

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان

ws

قیمت: ۴۶٬۰۰۰ تومان
کنترل پنل دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
مدیریت Name Server دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
مدیریت WhoIs دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد دارد
قیمت ۴۶۰,۰۰۰ریال ۴۶۰,۰۰۰ریال ۴۶۰,۰۰۰ریال ۴۶۰,۰۰۰ریال ۴۶۰,۰۰۰ریال ۴۶۰,۰۰۰ریال ۴۶۰,۰۰۰ریال ۴۶۰,۰۰۰ریال ۴۶۰,۰۰۰ریال ۴۶۰,۰۰۰ریال ۴۶۰,۰۰۰ریال ۴۶۰,۰۰۰ریال ۴۶۰,۰۰۰ریال