سرور اختصاصی

برای هرگونه درخواست شامل رفع اشکال، تمدید خدمات میزبانی و دامنه، مشاوره و یا ارسال نظرات و پیشنهادات، از این فرم استفاده نمایید.
انواع سرور اختصاصی
محصول

Pro III

کد محصول: HOST-128

Pro II

کد محصول: HOST-64

Pro I

کد محصول: HOST-32

Backup II

کد محصول: BK-24T

Backup I

کد محصول: BK-8T

Basic X

کد محصول: SYS-W35-3

Basic IX

کد محصول: SYS-W35-2

Basic VIII

کد محصول: SYS-W35-1

Basic VII

کد محصول: SYS-i7-3

Basic VI

کد محصول: SYS-i7-2

Basic V

کد محصول: SYS-i7-1

Basic IV

کد محصول: SYS-E32-4

Basic III

کد محصول: SYS-E32-3

Basic II

کد محصول: SYS-E32-2

Basic I

کد محصول: SYS-E32-1

Starter I

CPU AMD Opteron 4386 AMD Opteron 4386 AMD Opteron 4334 Intel i5 2300 Intel i3 2130 Intel Xeon W3565 Intel Xeon W3530 Intel Xeon W3520 Intel i7 950 Intel i7 930 Intel i7 920 Intel Xeon E3 1245v2 Intel Xeon E3 1245v2 Intel Xeon E3 1225v2 Intel Xeon E3 1225v2 Intel Atom N2800
Cores 16c/ 16t 8c/ 8t 6c/ 6t 4c/ 4t 2c/ 4t 4c/ 8t 4c/ 8t 4c/ 8t 4c/ 8t 4c/ 8t 4c/ 8t 4c/ 8t 4c/ 8t 4c/ 4t 4c/ 4t 4c/ 4t
Freq. 3.1 GHz+ 3.1 GHz+ 3.1 GHz+ 2.8 GHz+ 3.4 GHz+ 3.2 GHz+ 2.8 GHz+ 2.66 GHz+ 3.06 GHz+ 2.80 GHz+ 2.66 GHz+ 3.4 GHz+ 3.4 GHz+ 3.2 GHz+ 3.2 GHz+ 1.86 GHz+
Memory 128 GB DDR3 64 GB DDR3 32 GB DDR3 16 GB DDR3 8 GB DDR3 48 GB DDR3 48 GB DDR3 48 GB DDR3 48 GB DDR3 48 GB DDR3 48 GB DDR3 32 GB DDR3 32 GB DDR3 32 GB DDR3 32 GB DDR3 4 GB DDR3
Disk 2 x 2 TB SATA3 2 x 2 TB SATA3 2 x 2 TB SATA3 6 x 4 TB SATA3 2 x 4 TB SATA3 2 x 2 TB SATA3 2 x 2 TB SATA3 2 x 2 TB SATA3 2 x 2 TB SATA3 2 x 2 TB SATA3 2 x 2 TB SATA3 2 x 120 GB SSD 2 x 2 TB SATA3 2 x 120 GB SSD 2x 2 TB SATA3 2x 500 GB SATA2
RAID Soft Soft Soft Soft Soft Soft Soft Soft Soft Soft Soft Hard Hard Soft Soft
Network 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 1 Gbs 100 Mbs
Bandwidth 500 Mbs 500 Mbs 500 Mbs not guaranteed not guaranteed 200 Mbs 200 Mbs 200 Mbs 200 Mbs 200 Mbs 200 Mbs 200 Mbs 200 Mbs 200 Mbs 200 Mbs
Up time 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9% 99.9%
KVM IP Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes